Νομικές υπηρεσίες- Τομείς Δικαίου

Η ομάδα των συνεργατών του δικηγορικού Γραφείου LAWORK παρέχει υψηλής ποιότητας νομικές υπηρεσίες στους ακόλουθους τομείς του εθνικού και διεθνούς Δικαίου.

1.Αστικό Δίκαιο,
2.Γενικά και Ειδικά Θέματα Αστικού Δικαίου,
3.Αδικοπραξίες,
4.Οικογενειακές Υποθέσεις,
5.Κληρονομικά Ζητήματα,
6.Εμπράγματες Διαφορές,
7.Επενδύσεις σε Ακίνητη Περιουσία,
8.Δίκαιο Εταιρειών,
9.Εταιρική Διακυβέρνηση,
10.Εμπορικό Δίκαιο – Εμπορικές Συμβάσεις,
11.Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία,
12.Ηλεκτρονικό Εμπόριο – Δίκαιο Νέων Τεχνολογιών,
13.Διεθνείς Συναλλαγές,
14.Τραπεζικό Δίκαιο,

15. Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως,
16.Αναιρετική Διαδικασία,
17.Διοικητικό Δίκαιο,
18.Δίκαιο Δημόσιων Διαγωνισμών και Συμβάσεων,
19.Φορολογικό Δίκαιο,
20.Εργατικές διαφορές,
21.Δίκαιο Αλλοδαπών,
22.Ποινικό Δίκαιο,
23.Οικονομικά εγκλήματα,
24.Δίκαιο Ανηλίκων,
25.Αυτοκίνητα,
26.Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών,
27.Διαιτησία